DOBERMANN FCI KENNEL
Co je bonitace?


Bonitace (uchovnění) je zkouška chrakterové způsobilosti jedince s PP pro případné využití do chovu........


 

Druhy bonitace:

Bonitace základní, Bonitace pracovní, Bonitace výběrová a D-ZTP (německá)

 

 Základní bonitace, přezkušování povahových vlastností


 Průběh základní bonitace


a) Prověřuje se současně povaha i exteriér. Psovod s upoutaným psem se hlásí u bonitační komise, která kontroluje tetování psa.
b) Dále je pes posouzení v klidu i v pohybu, vážen a měřen. Psi, kteří se nenechají změřit a zvážit, vykazují problémy v povaze a psi agresivní jsou okamžitě vyloučení z dalšího průběhu bonitace.
Základní bonitace, přezkušování povahových vlastností. Zkouška povahových vlastností se hodnotí ve dvou etapách a to:
1.etapa: chování psa při měření, vážení a po celou dobu posuzování exteriéru.
2.etapa:
a) skupina sestávající z 8 – 10 osob nejprve vytvoří uzavřenou stěnu (řadu) a psovod se psem upoutaným na vodítku se přiblíží ke skupině a projde otevřeným středem.
b) na pokyn rozhodčího se skupina a psovod otočí a opět kráčejí proti sobě a pes a psovod opět projdou mezerou mezi 2 osobami ve středu řady. Při průchodu psa skupinou je vygenerován akustický signál (zatřesení – nádoba naplněná kamínky).
c) na pokyn rozhodčího se skupina a psovod znovu otočí a psovod se psem projde otvorem ve skupině ještě jednou. Při průchodu skupinou je nyní vygenerován optický signál (otevření deštníku).
d) následně skupina vytvoří velký kruh. Psovod jde se psem na vodítku doprostřed tohoto kruhu a bez povelu se zastaví. Na pokyn rozhodčího se skupina začne rychle pohybovat směrem k psovi a psa i psovoda těsně obstoupí. Tento postup se zopakuje podruhé.
e) na pokyn rozhodčího se skupina rozpustí a bude jen tak chodit mezi sebou na místě. Psovod se psem na vodítku prochází, bez nátlaku, prochází skrz korzující skupinu kolem jednotlivých osob.
f) poté se psovod přiblíží čelem k samostatně stojící osobě a těsně ji obejde zprava. Psovod se poté před touto osobou zastaví a pozdraví jí potřesením ruky. Během celé sekvence nesmí pes projevit agresivní, plaché nebo nervózní chování.
g) během všech cviků je důležité, aby na psa nebyl vyvinut ohrožující vliv.
h) měly by zde být posuzovány pouze sebedůvěra, nebojácnost, temperament, zvládnutí vedení a práh podráždění.
ch) psovod a pes nyní pokračují směrem k osamocenému místu a na pokyn rozhodčího se otočí a kráčejí směrem k rozhodčímu, pes je přitom volně na vodítku. Během přibližování k rozhodčímu jsou na jeho pokyn vypáleny dva výstřely z pistole (ráže 6mm). Psi projevující strach z výstřelu ze zbraně nejsou vhodní k chovu. Citlivost na výstřely ze střelných zbraní musí být jasně rozlišena od strachu.
i) nyní se psovod se psem odebere na osamocené místo. Psovod uváže psa na vodítko poskytnuté pro tento účel (minim. 5m dlouhé), sejme psovi vlastní vodítko a aniž by na psa vyvíjel tlak např. povelem „sedni“, se psovod odebere z jeho dohledu
j) osamocené místo musí být volně přístupné ze všech směrů (tzn. v příslušné vzdálenosti od stěn, plotů, stromů, křoví atd.)
k) izolace psa potrvá přibližně 5 minut. Následně projde rozhodčí ve vzdálenosti 2 až 3 kroků kolem psa a obejde ho kolem dokola, aniž by jej zastrašoval. Rozhodčí se poté zastaví před psem a v jeho blízkosti upustí nějaký předmět (např. časopis, podložka se sponou). Chování psa během nepřítomnosti psovoda je zvláště nutné si všímat.
l) na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu.

 

           Kato_4                     Trnink_bonitace_a_svodu_5


Žádoucí projevy jsou zaznamenávány ve vyčárkovaných políčcích, přípustné projevy v políčcích tečkovaných a nežádoucí - vylučující projevy zaznamenávány v políčcích bílých. Na základě grafického vyjádření povahového projevu vyznačeného v povahovém schématu se provádí vyhodnocení a zadání povahového kódu psa nebo feny a to z hlediska vyšší nervové činnosti /vyrovnanost vzruchů a útlumů/


 Schéma povahy

Odvaha-sebejistota - rozdělení nedostatečný, střední, výrazný, víc než výrazný
Ovladatelnost -„-
Temperament -„-
Reakce na střelbu - rozdělení nízký, střední, vysoký, velmi vysoký


 Povahové kódy:
A - vzruchy a útlumy jsou v rovnováze
B - vzruchy převažují nad útlumy
C - útlumy převažují nad vzruchy

Pracovní bonitace, přezkušování povahových vlastností


 Pracovní bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci, kteří mají splněna ostatní kriteria pro zařazení do pracovního chovu s výjimkou zkoušek vyššího stupně /výstava, základní bonitace, RTG DKK/ - viz čl. 6.4 chovatelského řádu DKČR


 Průběh pracovní bonitace


a) Prověřuje se současně povaha i exteriér. Psovod s upoutaným psem se hlásí u bonitační komise, která kontroluje tetování psa.
b) Dále je pes posouzení v klidu i v pohybu, vážen a měřen. Psi, kteří se nenechají změřit a zvážit, vykazují problémy v povaze a psi agresivní jsou okamžitě vyloučení z dalšího průběhu bonitace.
 Pracovní bonitace, přezkušování povahových vlastností. Zkouška povahových vlastností se hodnotí ve čtyřech etapách a to:
1.etapa: chování psa při měření, vážení a po celou dobu posuzování exteriéru.
2. etapa: cestou k začátku provádění 3. etapy prochází psovod se psem na vodítku bez košíku skupinou 5 -ti osob nepravidelně se pohybujících /nejmenší vzdálenost od psa je cca jeden krok/. Osoby provádějí přeměřené rušivé vlivy: hovor, nesení velkého zavazadla, upuštění klíčů, otevření deštníku nad hlavou apod. /
3.etapa: chování psa bez vlivu psovoda. Psovod uváže psa, opatřeného bezpečným náhubkem, obojkem nebo postrojem na 3 m dlouhé pružné lano upevněné na otáčivém kolíku a odejde do určeného úkrytu. Úkryt je v blízkosti výchozího postavení figuranta. Po určité době /1 až 3 minuty/ vystoupí na pokyn rozhodčího figurant /musí být chráněn ochranným oděvem/ z úkrytu, vzdáleného cca 30 m od uvázaného psa. Jde normální chůzí s ukrytým obuškem /používaný při výcvikových akcích/ ke psu. Psa míjí ve vzdálenosti cca 1 m. Při míjení psa, t.j. ve vzdálenosti cca 2 m, se na pokyn rozhodčího vystřelí z opačné strany úkrytu psovoda. Při střelbě ráže 6 mm je vzdálenost střelce cca 25 metrů, při ráži 9 mm cca 40 metrů. Figurant pokračuje v přímé chůzi dalších l0 až l2 m. Potom se prudce otočí, hlasově na sebe upozorní a zaútočí na psa, přičemž se snaží nápřahy obuškem a křikem psa odehnat, ale neprovádí úder. Útok figuranta končí fyzickým kontaktem se psem nebo
útěkem psa. Zde figurant setrvá 2 až 3 vteřiny. Bezprostředně po odchodu figuranta jde jeden člen bonitační komise ke psu s úmyslem navázat s ním přátelský kontakt a psa pohladit.
4.etapa: samostatnost psa v blízkosti psovoda. Psovod se psem bez náhubku /psa drží za obojek/ postupuje určeným směrem. Ve směru postupu je několik úkrytů, ze kterých je možno provést přepad /např. za autem, rohem budovy, zástěnou, keřem apod./. Místa úkrytu figuranta je možné v průběhu bonitace nepravidelně měnit, aby psovod o úkrytu nevěděl. Ve vzdálenosti psovoda cca 8 m od ukrytu provádí figurant z úkrytu přepad psovoda /zepředu/. V okamžiku přepadu psovod pouští psa a pes musí tento přepad zlikvidovat a provést zákus do rukávu. Po celou dobu zákroku je možné psa povzbuzovat povely. Na pokyn rozhodčího přestává figurant bojovat a zastaví se do pozice klidu. Po puštění /lze použít povel/ jde psovod na povel rozhodčího ke psu, zařadí se k němu a přidrží psa za obojek. Následně odbíhá figurant od psovoda. Po dosažení vzdálenosti cca 50 m psovod vypouští na pokyn rozhodčího psa k zadržení. Figurant se otočí na pokyn rozhodčího /pes uběhl cca polovinu určené vzdálenosti/ a provádí protiútok na psa. Po celou dobu zákroku je možné psa povzbuzovat povely. Při protiútoku se snaží figurant výhružnými nápřahy prutem a křikem psa zahnat. Po zákusu psa figurant provede dva přiměřené údery obuškem na méně citlivá místa. Psovod jde nebo běží pro psa z místa vypuštění až na pokyn rozhodčího. V průběhu bonitace se hodnotí zejména: odvaha, sebejistota, ovladatelnost, temperament, ostrost, obranný pud, bojovnost, odolnost, tvrdost, dráždivost, útlum a reakce na střelbu. Síla projevu jednotlivých povahových vlastností se zaznamenává křížkováním do schématu povahy. Ve všech aktivních disciplínách se posuzuje rychlost, razance, síla a opravdovost obrany či útoku, nikoli kvalita a čistota provedení.
 Žádoucí projevy jsou zaznamenávány ve vyčárkovaných políčcích, přípustné projevy v políčcích tečkovaných a nežádoucí - vylučující projevy zaznamenávány v políčcích bílých. Na základě grafického vyjádření povahového projevu vyznačeného v povahovém schématu se provádí vyhodnocení a zadání povahového kódu psa nebo feny a to z hlediska vyšší nervové činnosti /vyrovnanost vzruchů a útlumů/ a na základě síly projevu /rychlost, opravdovost, razance obrany či útoku/.


 Kategorie I - dle schématu povahy:
odvaha - sebejistota: výrazná až víc než výrazná
ostrost: střední až výrazná
obranný pud: výrazný až víc než výrazný
bojovnost: výrazná až víc než výrazná
odolnost-tvrdost: výrazná až víc než výrazná
střelba: malá reakce, lhostejný
 Kategorie II - dle schématu povahy - všichni ostatní jedinci, kteří splnili podmínky povahové části bonitace, ale nebyli zařazeni do kategorie I.


 Povahové kódy:
IA - vzruchy a útlumy jsou v rovnováze, síla projevu dle článku 10.4
IB - vzruchy převažují nad útlumy, síla projevu dle článku10.4
IC - útlumy převažují nad vzruchy, síla projevu dle článku 10.4
IIA - vzruchy a útlumy jsou v rovnováze, síla projevu dle článku 10.5.
IIB - vzruchy převažují nad útlumy, síla projevu dle článku 10.5.
IIC - útlumy převažují nad vzruchy, síla projevu dle článku 10.5.
Povahové kódy jsou nedílnou součástí bonitačního kódu a uvádějí se za kódem exteriéru.


 Schéma povahy
Odvaha-sebejistota - rozdělení nedostatečný, střední, výrazný, víc než výrazný
Ovladatelnost                                           -„-
Temperament                                          -„-
Ostrost                                                    -„-
Obranný pud                                            -„-
Bojovnost                                                 -„-
Odolnost-tvrdost                                       -„-
Práh dráždivosti - rozdělení nízký, střední, vysoký, velmi vysoký
Reakce na střelbu - rozdělení nízký, střední, vysoký, velmi vysoký


 Výběrová bonitace - ( ve stejném provedení je německá zk. D - ZTP )


Výběrové bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci, kteří mají splněna ostatní kriteria pro zařazení do výběrového chovu /výstavy, zkouška I.st.,, základní bonitace, RTG DKK/ - viz čl. 6.4 chovatelského řádu DKČR

.
 Průběh výběrové bonitace


a) Prověřuje se současně povaha i exteriér. Psovod s upoutaným psem se hlásí u bonitační komise, která kontroluje tetování psa.
b) Dále je pes posouzen v klidu i v pohybu, je změřen. Psi, kteří se nenechají změřit, vykazují problémy v povaze a psi agresivní jsou okamžitě vyloučení z dalšího průběhu bonitace.
Výběrová bonitace, přezkušování povahových vlastností. Zkouška povahových vlastností se hodnotí ve třech etapách a to:
1.etapa: chování psa při měřen a po celou dobu posuzování exteriéru.
2.etapa: průběh této etapy je totožný s 2.etapou základní bonitace – viz čl. 9.2 bonitačního řádu
3. etapa:
a) psovod se svým psem vzdálí z dohledu útočníka, rozhodčí určí, kde má psovod se svým psem zůstat. Kožený obojek či postroj jsou pro úkoly 3. etapy přípustné.
b) na pokyn rozhodčího psovod se psem na vodítku znovu vstoupí do zkušebního prostoru na určený výchozí bod.
c) na pokyn rozhodčího se psovod a pes odeberou směrem k úkrytu (je možné poskytnutí jedné nebo dvou skrýší).
d) na pokyn rozhodčího provede útočník z úkrytu útok.
e) psovodovi je dovoleno svého psa verbálně povzbuzovat.
f) útočník psovi pohrozí teprve, až se zakousne do rukávu.
g) během tohoto útoku se psovi dostane pohrůžek verbálních a fyzických (obuškem).
h) na pokyn rozhodčího útočník útok ukončí.
Objasnění: povinností je, aby měl na sobě útočník kompletní ochranný oblek a kožený obušek běžně používaný ve sportovní kynologii. Útočník smí postupovat pouze dle pokynů rozhodčího. Útok je veden vždy čelně a proti psu. Pokud pes útok vrací, útočník mu verbální a fyzicky pohrozí. Obušek smí být použit pouze pro pohrůžku, za žádných okolností k úderům psa.
ch) útočník následně ustoupí asi o 50 kroků a skryje se dle pokynů rozhodčího.
i) ve stejnou dobu psovod svého psa odvolá a odejde se psem na rozhodčím určené místo, sejme psovi vodítko.
j) rozhodčí pak útočníka zavolá a ten poběží proti psovi, psovod na pokyn rozhodčího psa pustí
k) útočník psovi verbálně a fyzicky pohrozí, nepoužije úderů, obuškem pouze hrozí.
l) psovodovi je dovoleno svého psa verbálně povzbuzovat.
m) na pokyn rozhodčího se útočník zastaví, psovod na pokyn rozhodčího přikročí ke psovi a připne mu vodítko, podá zprávu rozhodčímu.

 

                  12                          17


Povahové kódy

IA – vhodný pro chov. Psi, kteří jsou vzhledem ke svému celkovému charakterovému zjevu v pořádku. Pes může obdržet klasifikaci 1A pouze tehdy, projeví-li se jistým a vynikajícím dojmem v klidu i při plnění úkolů v doprovodu člověka.
IB – vhodný pro chov. Psi, jejichž celkový charakterový zjev je ve smyslu chovatelských standardů stále přijatelný. Pes bude klasifikován 1B, je-li jeho chování v klidu přijatelné a projevuje-li obranářský bojový instinkt.
Odročen – psi, o jejichž vystupování panují oprávněné obavy, pokud jde o sílu charakteru, musí být odročeni.
Nevhodný pro chov – agresivní, bázliví a nervózní psi nemohou být prohlášeni za vhodné pro chov.
Celý bonitační kód se tedy skládá:
- z exteriérového kódu hodnoceného výstavní známkou
- z povahového kódu


 Závěrečná ustanovení
Rozhodnutí bonitační komise je konečné. Je možné podat stížnost předsednictvu Dobrman klubu ČR v případě porušení tohoto řádu.
Bonitační řád je závazný pro všechny majitele a držitele dobrmanů s průkazem původu, kteří budou provádět chovatelskou činnosti dle chovatelského řádku DKČR.
Podmínky, za kterých lze jedince bonitované dle tohoto řádu chovně využívat, upravuje chovatelský řád DKČR.
Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí Dobrman klubu ČR dne 8. Dubna 2001, aktualizován členskou schůzí Dobrman klubu ČR dne 26.2.2011 a nabývá účinnosti dnem 27.2.2011. Současně se k tomuto datu ruší dříve vydaný bonitační řád.

              

 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels